Thursday, July 20, 2006


SHIJIA's DVD+CD..
DO SUPPORT SHI JIA's FANS!

colours of 3:18 PM
0 kaira

XxKaira Gong Shi JiaxX

  • Singaporean
  • Birthday: 25-07-1981
  • NYGH, RJC, NUS
  • First Album: Hao Shi Jia

archives

toks toks